EMFATISK OMSKRIVNING – DISKUSSION 

Emfatisk omskrivning är en av de metoder man kan använda för att framhäva (ge emfas åt) ett visst element i en sats. Om man inte tar till knep som understrykning eller fetstil är det i skrift omöjligt att signalera att man särskilt vill betona ett av elementen i Per köpte en bil i går. Då kan man använda sig av metoden att inleda meningen med Det + någon form av vara. Efter den inledningen placerar man det element som ska betonas: Det var Per…, Det var en bil …, Det var i går …. Sista delen av meningen utformas som en relativsats: … som /Per/ köpte …. Relativsatsen är av den typ som har restriktiv funktion, och därför kan som utelämnas om det inte är subjekt: Det var en bil/i går __ Per köpte….

Emfatisk omskrivning kallas också "satsklyvning" eller "kluven sats" på grund av att det blir två satser av en. Ytterligare en term är "utbrytning": det element som ska framhävas bryts ut från sin normala plats.

 

TILL FÖRSTASIDAN

TILL INNEHÅLL