Arne Olofsson:

Projektbeskrivning för "Grammatiska uppslag"

 

Projektet syftar till att ta fram ett nytt läromedel för grundläggande grammatisk terminologi och begreppsbildning. Målgruppen är i huvudsak förstaterminsstuderande i språk på högskolenivå. Det råder i och för sig inte någon brist på häften och böcker i ämnet: Som en sorts appendix finns det i "Grammatiska uppslag" en förteckning över ett 70-tal sådana skrifter publicerade från 1950-talet och framåt. Det finns emellertid minst två huvudanledningar att pröva något nytt. Den ena är att studenterna tycks ha allt svårare att tillgodogöra sig den traditionella typen av framställning när det rör grammatik. Ett botemedel kan vara att systematiskt servera informationen i mindre avsnitt med ständig möjlighet att individuellt beställa fram precis vad som behövs (varken mer eller mindre) i en given situation med en given användare. Den andra anledningen är att många av de småhäften som figurerar inte är utarbetade "på vetenskaplig grund" utan är ett hopkok på gamla pedagogiska knep (för lägre skolstadier) utan förankring i språkvetenskapen. Några av artiklarna i boken Grammatik på villovägar (1987, utg. Ulf Teleman) riktar på ett effektivt sätt strålkastarljuset på flera av de "villoläror" som sprids och traderas till nya generationer. Det är min ambition att definitionerna och diskussionerna i "Grammatiska uppslag" ska hålla en universitetsmässig nivå.

Den behovsanalys som ligger bakom projektet är grundad i de erfarenheter jag gjort under 22 år som universitetslärare och forskare vid engelska institutionen vid Göteborgs universitet. Det som kanske är mest slående är förstaterminsstudenternas stora spridning i förkunskapsnivå när det gäller grammatiska elementa. Ett diagnostiskt flervalsprov (i och för sig ganska klurigt utformat) som rör centrala ordklasser och satsdelar ger varje termin till resultat att de nyantagnas resultat sprider sig normalfördelat över hela skalan (0-10). Detta är nedslående, inte minst med tanke på att gissningschansen vid de 10 trevalsfrågorna är 3,3: de studenter som får mindre än 3 poäng har alltså inte bara varit i stort sett helt okunniga utan också haft otur i gissningarna.

Finansieringen från Högskoleverket för höstterminen 1997 har resulterat i en förstaversion som kommer att prövas under vårterminen 1998. Den första utprovningen sker, med start i början av mars, främst i "Ljung/Ohlander-miljö" vid engelska institutionen vid Göteborgs universitet inklusive "filialen" vid Sussex University, vilket har gjort det nödvändigt att utforma förstaversionen på ett sådant sätt att studenterna löper minimal risk att utsättas för skilda budskap från olika källor. Innan förstaversionen görs tillgänglig stäms dessutom på vissa punkter termvalen av mot termlistan för SAG, Svenska Akademiens Grammatik (1998).

Den begränsade finansieringen har ställt författaren inför valet att antingen täcka den uppsättning termer som kan vara aktuell vid första terminens språkstudier eller att experimentera med grafik och interaktivitet på ett litet område av grammatiken. Valet har fallit på stor täckning för förstaversionen, till en del beroende på att de första användarna ska kunna utvärdera den mot det kursinnehåll de förväntas tillägna sig på annat sätt.

Förstaversionen har bl.a. följande kännetecken: